สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้พัฒนาเว็บไซต์คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (http://kb.hsri.or.th) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีการปรับปรุงใหม่ ดังนี้

⚬ ปรับปรุงเมนูใช้งานให้ง่ายขึ้น (User friendly)

⚬ ปรับปรุงให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ในทุกอุปกรณ์ (Any device)

⚬ ลดขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (User friendly)

ติดต่อสอบถาม 0-2832-9253 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

 

 • หมู่บ้านสารพิษ : ชุมชนกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 

  วิเชียร อันประเสริฐ; Wichean Anprasert (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005-07)
  หนังสือ หมู่บ้านสารพิษ : ชุมชนกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร (Community and Agro-Chemical Use) เล่มนี้ ต้องการนำเสนอรายงานศึกษาเรื่องชุมชนกับการใช้สารเคมีในภาคเกษตร มีแนวทางการศึกษาโดยการสืบค้นข้อมูล การสัมภาษณ์เจาะลึกบุค ...
 • การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับประเมินความสามารถในการทรงตัวและให้ข้อมูลป้อนกลับ (ปีที่ 2) 

  กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล; Kanokwan Srisupornkornkool; ปราโมทย์ วาดเขียน; Pramote Wardkein; อรอุมา บุณยารมณ์; Onuma Boonyarom (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-05)
  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับประเมินการทรงตัวและให้ข้อมูลป้อนกลับ ปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์ โดยการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของอุปกรณ์ ในอาสาสมัครที่มีอายุอยู่ในช่วง ...
 • การพัฒนาขบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมและการค้นหาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อศึกษาระบาดวิทยาและทำนายการดื้อยาของเชื้อวัณโรค (ปีที่ 2) 

  เทอดศักดิ์ พราหมณะนันทน์; Therdsak Prammananan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-05)
  วัณโรคยังคงเป็นโรคติดเชื้อที่สร้างปัญหาทางสาธารณสุขและส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก การศึกษาระบาดวิทยาและชีววิทยาของเชื้อวัณโรค การตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา รวมถึงการวางแผนการรักษาโรคจึงเป็นสิ่งจำเป็นอ ...
 • การค้นหาสารต้านวัณโรคตัวใหม่ที่มีความจำเพาะสูงในการออกฤทธิ์ยับยั้งการติดเชื้อวัณโรคที่มีการดื้อยา 

  พรพรรณ พึ่งโพธิ์; Pornpan Pungpo; สุภา หารหนองบัว; Supa Hannongbua; อรดี พันธ์กว้าง; Auradee Punkvang; พฤทธิ์ คำศรี; Pharit Kamsri; ประสาท กิตตะคุปต์; Prasat Kittakoop; พจนีย์ ศรีมาโนชญ์; Potjanee Srimanote; ชมภูนุช ส่งสิริฤทธิกุล; Chomphunuch Songsiriritthigul; คมสันต์ สุทธิสินทอง; Khomson Suttisintong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-06)
  วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการออกแบบและค้นหาสารต้านวัณโรคตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งวัณโรคดื้อยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน โดยใช้ระเบียบวิธีการจำลองแบบแล ...
 • การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร 

  ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์; Chanuantong Tannasugarn; พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล; Pipat Luksamijarulkul; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; Chardsumon Prutipinyo; จีรนันท์ แกล้วกล้า; Jeeranun Klaewkla; ทัศนีย์ รวิวรกุล; Tassanee Rawiworrakul; จงกล โพธิ์แดง; Jongkol Podang; วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย; Vanvisa Sresumatchai; มลินี สมภพเจริญ; Malinee Sombhopcharoen; มงคล อักโข; Mongkol Akko (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019)
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ศูนย์บริการสุขภาพนำร่อง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 และศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ...

ดูทั้งหมด