Now showing items 2391-2410 of 4694

  • คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลชุมชน 

   กัญจนา ติษยาธิคม; Kanjana Tisayaticom (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1995)
  • คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลทั่วไป 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1997)
  • คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

   วลัยพร พัชรนฤมล; Walaiporn Patcharanarumon; กัญจนา ติษยาธิคม; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
  • คู่มือการสร้างตารางชีพระดับจังหวัด 

   ปราโมทย์ ประสาทกุล; ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์; อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ; นวรัตน์ เพ็ชรเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002-08)
  • คู่มือการสร้างตารางชีพระดับจังหวัด 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม; Health Systems Research Institute; Mahidol University, Institute of Population and Research (อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2003)
  • คู่มือการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่4 พ.ศ.2551 

   วิชัย เอกพลากร; พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์; สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2008-06-09)
   หัวใจสำคัญของการสำรวจทางสุขภาพคือการได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถสะท้อนภาพปัญหาทางสุขภาพแท้จริงของประชากร องค์ประกอบสำคัญของการได้ข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้วัดที่มีความเที่ยงตรง ผู้เก็บข้อมูลที่มีความเข้าใจก ...
  • คู่มือการเฝ้าระวังการได้ยิน 

   สราวุธ สุธรรมาสา; Sarawut Suthammasa (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
  • คู่มือการเฝ้าระวังเสียงดัง 

   สราวุธ สุธรรมาสา; Sarawut Suthammasa (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
  • คู่มือการใช้เครื่องช่วยฟังและการดูแล สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

   ขวัญชนก ยิ้มแต้; พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; พรเทพ เกษมศิริ; ภาธร ภิรมย์ไชย; ภีม เอี่ยมประไพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016)
   หนังสือคู่มือการใช้เครื่องช่วยฟังเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นสื่อสร้างความเข้าใจและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง ตลอดจนญาติผู้ดูแลให้สามารถใช้งานและดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังได้อย่างเหมาะสม ...
  • คู่มือการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ สำหรับผู้ปกครองเด็ก 

   ศิริกุล กุลเลียบ; นิตยาภรณ์ สีหาบัว; อภิชาติ ก้องเสียง; ภัคจิรา เขื่อนโยธา; ขวัญนาค กุลเลียบ; จริญาภรณ์ วงษ์สีเทพ; อภิญญา มานิล (โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังเครือข่ายแผนสอจร สำนักงานสอจร. โรงพยาบาลขอนแก่น, 2015-07)
   คู่มือการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ สำหรับผู้ปกครอง สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปกครอง ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมหนูน้อยปลอดภัยจากการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ...
  • คู่มือการใช้แบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย 

   นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล; Nongyao Kasatpibal; ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์; Yodying Punjasawadwong; จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ; Jittaporn Chitreecheur; นเรนทร์ โชติรสนิรมิตร; Narain Chotirosniramit; สมใจ ศิระกมล; Somjai Sirakamon; ปาริชาติ ภัควิภาส; Parichat Pakvipas (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-02)
   ความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด เป็นประเด็นที่องค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วโลกให้ความสำคัญ องค์การอนามัยโลกจึงได้พัฒนาแบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย (WHO surgical safety checklist) ขึ้น เพื่อลดจำนวนเหตุก ...
  • คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

   ชูชัย ศุภวงศ์; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; ลัดดา ดำริการเลิศ; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; เกษม เวชสุทรานนท์ (กระทรวงสาธารณสุขสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-09)
   นโยบายด้านสาธารณสุขดังกล่าวได้รับการขานรับจากผู้คนในแวดวงสุขภาพ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะนักวิชาการและนักวิจัยระบบสาธารณสุข ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย เพราะเห็นว่าการพัฒนารพ.สต. เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญใ ...
  • คู่มือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นและบทบาทของครูในการดูแลเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น 

   สมัย ศิริทองถาวร; Samai Sirithongthaworn; ภิญโญ อิสรพงศ์; Pinyo Itsarapong; เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์; Penkarn Kanjanarat; วรรณกมล สอนสิงห์; Wannakamol Sonsingh; นุจรี คำด้วง; Nootjaree Kamduang; สุรีรักษ์ พิลา; Sureerak Pila; พัชนี พัฒนกิจโกศล; Patchanee Pattanakitkosol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017)
   กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดทำคู่มือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น และบทบาทของครูในการดูแลเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น เพื่อให้ครูโรงเรียนประถมศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นเน ...
  • คู่มือฉลาดซื้อในตลาดสุขภาพ 

   ทัศนีย์ แน่นอุดร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002-08)
  • คู่มือชุมชนในการคุ้มครองสิทธิและสุขภาพ (1) 

   เดชรัต สุขกำเนิด; สัญชัย สูติพันธ์วิหาร; บัณฑิต ชาญณรงค์; สุรชัย ตรงงาม; รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด; นาวิน โสภาภูมิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002-08)
  • คู่มือทางสังคมและมานุษยวิทยาในงานบริการสุขภาพ 

   สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ; Society and Health Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   เอกสารนี้พยายามนำเสนอแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์สุขภาพและมานุษยวิทยาการแพทย์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีเป้าประสงค์ที่จะเป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสุขภาพที่ทำงานอยู่ในระบ ...
  • คู่มือท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ 11 อำเภอ 15 สถานที่ ในโครงการปากั๋นแอ่วกอย คอยสร้างทางเตียวเหลียวมาอู้กั๋น (ป๊ะกั๋นแหมเตื่อ) 

   ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ, 2011)
  • คู่มือบ้านใจดี : บ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน 

   สมาคมสถาปนิกในพระพระบรมราชูปถัมถ์ (สมาคมสถาปนิกในพระพระบรมราชูปถัมถ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2014)
   สังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนกลุ่มนี้ได้เติบโต และพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ สำหรับ "การออกแบบเพื่อทุกคนในสังคม (Universal Design)" จึงเป็นเครื่อง ...
  • คู่มือปฏิบัติการธรรมาภิบาลหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ 

   เดชรัต สุขกำเนิด; รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-03-31)
   เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประเมินใช้เป็นแนวทางในการประเมินธรรมาภิบาลการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ (สวรส.และเครือสถาบัน) ขณะเดียวกันแนวทางดังกล่าวยังสามารถที่จะช่วยให้หน่วยบริหารจั ...
  • คู่มือผู้สัมภาษณ์และแบบบันทึกการสัมภาษณ์งานวิจัยเรื่อง การประเมินความเต็มใจจ่ายต่อปีสุขภาวะโดยใช้สถานการณ์ตาบอด 

   โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ; Health Intervention and Technology Assessment Program (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2007)
   คู่มือผู้สัมภาษณ์และแบบบันทึกการสัมภาษณ์งานวิจัยเรื่อง การประเมินความเต็มใจจ่ายต่อปีสุขภาวะโดยใช้สถานการณ์ตาบอด ซึ่งเป็นงานวิจัยย่อยของโครงการ การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข โดย ...