Now showing items 2493-2512 of 4744

  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996-10)
   - โครงการวิจัยกระจายอำนาจฯ ผนึกชุมชนวิชาการ เร่งพัฒนาบทบาทอบต.ด้านสาธารณสุข – นักวิจัยอาวุโสชี้ 4C ปัจจัยแห่งความสำเร็จของนักวิจัย – การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรม สุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน ก้าวที่นำไปสู่การพัฒนาชุดก ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996-11)
   - ประชุมเครือข่ายส่งเสริมเวชปฏิบัติชู Systematic Review พัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วย – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามข้อตกลงสนับสนุนทางวิชาการด้านการวิจัยระบบสาธารณสุขระดับพื้นที่ – ที่ทำการใหม่สถ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996-12)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมกับรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาแนวทางปรับระบบบริหารและโครงสร้างเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลรัฐ – ทุนสนับสนุนโครงการเครือข่ายส่งเสริมเวชปฏิบัติ – การมีส่วนร่วมของคนงานในการพัฒนาคุณภาพบริการใน ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1997-01)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจับมือคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวนโยบายรัฐด้านสุขภาพ - สิทธิด้านสุขภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถูกละเลย - ก้าวแรกของโครงการพัฒนาคุณภา ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1997-02)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขก้าวสู่โลกอินเทอร์เน็ต ให้บริการข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขผ่านเว็บไซต์ www.hsri.or.th - ประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ภาคเหนือ - สถาบันสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1997-03)
   - ที่ประชุมกระจายอำนาจบริหารงบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เห็นพ้องเสนอปรับวิธีจัดสรรงบเพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัว - กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัดในการบริหารงบประมาณ - workshop 2 ของโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998-04)
   - สาธารณสุขเป็นเสาหลัก รวมพลังหน่วยงานสาธารณสุขระดับชาติ ลงนามตั้งภาคีพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล – โรงพยาบาลบ้านแพ้ว บนเส้นทางสู่โรงพยาบาลอิสระ - แกนนำผู้ปฏิบัติงานระดับโรงพยาบาลเสนอแนวทางปรับระบบบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998-05)
   - ถึงเวลาส่งเสริมสุขภาพ – สถาบันและกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพคืบหน้า เสนอทางเลือกใหม่ จัดตั้งพระราชกฤษฎีกา – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจับมือสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ชูแนวคิด อาหารไทย อาหารสุขภาพ จัดอาหารเพื ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998-06)
   - ที่ประชุมส่งเสริมสุขภาพ บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน เปิดตัวเครือข่ายประชาคมส่งเสริมสุขภาพ – เปิดทัศนะผู้นำทางสังคม – ประชาสังคมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ – พลังสังคมเพื่อสุขภาพ : กรณีตัวอย่างองค์กรเด่นในประเทศไทย – จะสนับสนุน ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1997-10)
   - ระดมสมองนักสาธารณสุข นักวิชาการตั้งคำถามการวิจัย ปรับโฉมโรงพยาบาลรัฐ เป็นอิสระเพื่อประสิทธิภาพ – การปฏิรูประบบราชการที่อังกฤษ – ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคู่มือการให้บริการเวชกรรมป้องกันด้านคลินิก วางตัวผู้ประสานงานเพื่ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1997-11)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเตรียมเสนอผล 5 โครงการวิจัยรับแผนสุขภาพดีด้วยตนทุนต่ำ หาแนวทางจัดซื้อยาคุณภาพราคาประหยัด - ระดมความคิดกำหนดทิศทางและเป้าหมาย การวิจัยและพัฒนารูปแบบประชาสังคมผู้สูงอายุ – ศูนย์แพทย์ชุมชน ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1997-12)
   10 ประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมสุขภาพ เร่งจัดตั้งกลไก ประสานพันธมิตร – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขให้ทุนสนับสนุนแผนพัฒนาองค์ความรู้ ระบบการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม – มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998-01)
   - สาธารณสุขเร่งปฏิรูปโรงพยาบาลรัฐตามเงื่อนไขธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย เตรียมทดลองกับโรงพยาบาลนำร่องปีนี้ – การปฏิรูปโรงพยาบาลรัฐในสิงคโปร์ – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ : บทบาทใหม่แ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998-02)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขมุ่งลดรายจ่ายค่ายาโรงพยาบาลรัฐและภาระผู้ป่วย วางมาตรการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ – เสวนาสื่อมวลชนเรื่อง การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ความเสมอภาคที่คุ้มทุน – ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998-03)
   - นักวิชาการแจงผลกระทบการปฏิรูประบบราชการและรัฐธรรมนูญใหม่ สาธารณสุขต้องเร่งปรับตัวเพื่อประสิทธิภาพ – โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการบริหารงานโรงพยาบาลรัฐ จัดระดมความคิดเห็นเสนอกรรมการปฏิรูประบบราชการปรับร่างพรบ.องค์การมหาชน ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998-07)
   - กำหนดขั้นตอนการสนับสนุนโครงการวิจัย เน้นบทบาทที่ปรึกษามุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยระดับพื้นที่ – ไม่มีเวลาทำวิจัย อย่าให้คำตอบนี้เป็นอมตะ – ระบบการบริหารงานและการเงิน-เงื่อนไขสำคัญของการก้าวไปสู่โรงพยาบาลอิสระ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 

   นิภาพร ศรีณรงค์สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999-11)
   - เปิดเวทีขยายความ ประชาคม ทำไมจึงเป็นขุมพลังนำสู่สังคมสุขภาพดี – ชุดโครงการวิจัยต่างด้าวในไทย ชี้ช่องโหว่นโยบาย ฉายชะตากรรมเศร้า – เปิดเว็บสุขภาพ www.healthnet.in.th – รักษาสุขภาพดีกว่ารักษาโรค – เก็บตกจาก Hospital ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998-08)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมกับบริษัทแมเนจเมนท์ ไซน์ส ฟอร์ เฮลธ์ (Management Sciences for Health-MSH) กำหนดกรอบการศึกษา 4 ประเด็นหลัก วางแนวปฏิรูประบบสาธารณสุขเสนอกระทรวงสาธารณสุข – ศักยภาพใหม่เพื่อระบบสาธารณสุขไทย – ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998-09)
   - วิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและสาธารณสุขจากวิกฤตเศรษฐกิจ แปรวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อพัฒนาระบบใหม่ – ลอยตัวในน้ำให้ได้ ก่อนจะว่ายน้ำให้สวย –โครงการพัฒนาเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงานโรงพยาบาลรัฐ – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสนับสนุน ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998-10)
   - ความก้าวหน้าของ Health Management and Financing Study Project เสนอมาตรการการกระจายบุคลากรสาธารณสุข – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ พร้อมทีมวิจัย ...