Now showing items 1-1 of 1

    • ระบบบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉินในประเทศพัฒนา 

      อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์; Adisak Palidpolkarnpim; กิ่งแก้ว อุดมชัยกุล; จิราวรรณ กล่อมเมฆ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
      ระบบบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉินในประเทศพัฒนา ระบบบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉินในประเทศที่พัฒนาแล้ว มักมีจุดเริ่มต้นจากความพยายามที่ต้องการลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงาน จากนั้นการพัฒนาได้ขยายก ...