Now showing items 1-1 of 1

    • การขยายผลการพัฒนาระบบสร้างเสริมความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนในเขตชนบท จังหวัดเชียงราย 

      งามนิตย์ ราชกิจ; Ngamnith Ratchakit; จรินทร์ อินทร์สุวรรณโณ; ชาญชัย กีฬาแปง; ชลลดา สายสืบ; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย; Provincial Health Office Chiang Rai (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2004)
      ชื่องานวิจัย การขยายผลการพัฒนาระบบสร้างเสริมความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนในเขต ชนบท จังหวัดเชียงรายชื่อผู้วิจัย งามนิตย์ ราชกิจ, จรินทร์ อินทร์สุวรรณโณ, ชาญชัย กีฬาแปง, ชลลดา สายสืบแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิ ...