Now showing items 1-3 of 3

  • การศึกษาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

   ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; ณิชากร ศิริกนกวิไล; วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย; ประภัศสิณี โพธิ์สุวรรณ (สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.),สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP), 2016-11)
   โครงการศึกษาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เป็นการศึกษาที่ต้องการทราบค่าแรงจริงที่มีการจ่ายให้กับบุคคลากรด้านสุขภาพของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...
  • ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 

   อำพล จินดาวัฒนะ; Amphon Jindawatthana; สุรณี พิพัฒน์โรจนโกมล; ณิชากร ศิริกนกวิไล (สถาบันพระบรมราชชนก, 1999)
   ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารเป็นหลักร่วมกับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา ...
  • แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550-2559 

   อำพล จินดาวัฒนะ; ฑิณกร โนรี; นงลักษณ์ พะไกยะ; ณิชากร ศิริกนกวิไล; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ; สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ; ไม่มีข้อมูล (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, 2009-11)
   ประเทศไทยมีความพยายามผลักดันการดำเนินงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพมายาวนาน จนกระทั่งถึงปัจจุบันพบว่าประเด็นกำลังคนด้านสุขภาพมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและยั่งยืน กระทรวงสาธาร ...