Now showing items 1-2 of 2

  • การจัดชุดบริการสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมในนโยบายประกันสุขภาพถ้วนของประเทศไทย 

   วีระศักดิ์ พุทธาศรี; Weerasak Putthasri; จันทนา อึ้งชูศักดิ์; ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
   การจัดชุดบริการสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมในนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยวีระศักดิ์ พุทธาศรี จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตรวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ แนวคิดและประสบการณ์การจัดช ...
  • การปฏิรูประบบสุภาพทันตบุคลากรไทยในอนาคต 

   สุปรีดา อดุลยานนท์; Supreeda Aduyanon; ปิยะนาถ จาติเกตุ; ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร; ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ; ชาญชัย โห้สงวน; Piyanat Chatiket; Piyachat Pacharanuchat; Sirikert Hiangkobkit; Chanchai Hosanguang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
   ชื่อวิจัย การปฏิรูประบบสุขภาพกับทันตบุคลากรไทยในอนาคตผู้วิจัย สุปรีดา อดุลยานนท์ และคนอื่นๆแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปีที่พิมพ์ 2545บทคัดย่อการศึกษานี้ได้ทบทวนวรรณกรรมและใช้กระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อประมวลถึงแ ...