Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล 

      ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์; Pattapong Kessomboon; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโรทัย; วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์; ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล; มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์; Khon Kaen University. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
      แมวาปญหาเรื่องภาวะที่ไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับผูปวยที่ไดรับการรักษาในโรงพยาบาล จะเกิดขึ้นมานานแลวแตปจจุบันสังคมไทยมีความตื่นตัวในเรื่องนี้กันมากขึ้น เพราะเริ่มมีการฟองศาลเพื่อใหมีการชดเชยความเสียหายและสื่อมว ...