Now showing items 1-1 of 1

    • ระบบหลักประกันสุขภาพ : ประสบการณ์จาก 10 ประเทศ 

      เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001-04)
      การเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพของไทย นอกจากจะเกิดขึ้นท่ามกลางกระแส ของการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ในสังคมไทยแล้ว ยังเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการปฏิรูประบบสุขภาพ ของนานาประเทศในโลก ในช่วงกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเคลื่อนไห ...