Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนารูปแบบการป้องกันการป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

      นงลักษณ์ เทศนา; Nongluck Tesana; จมาภรณ์ ใจภักดี; Jamabhorn Jaipakdee; บุญทนากร พรหมภักดี; Boontanakorn Prompukdee; กนกพร พินิจลึก; Kanokporn Pinijluek (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-03)
      การศึกษานี้เป็นการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจัดกิจกรรม 7 ครั้ง เวลา 16 สัปดาห์ โดยทีมพี่เลี้ยงและบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ...