Now showing items 1-3 of 3

  • การค้นหาสารต้านวัณโรคตัวใหม่ที่มีความจำเพาะสูงในการออกฤทธิ์ยับยั้งการติดเชื้อวัณโรคที่มีการดื้อยา 

   พรพรรณ พึ่งโพธิ์; Pornpan Pungpo; สุภา หารหนองบัว; Supa Hannongbua; อรดี พันธ์กว้าง; Auradee Punkvang; พฤทธิ์ คำศรี; Pharit Kamsri; ประสาท กิตตะคุปต์; Prasat Kittakoop; พจนีย์ ศรีมาโนชญ์; Potjanee Srimanote; ชมภูนุช ส่งสิริฤทธิกุล; Chomphunuch Songsiriritthigul; คมสันต์ สุทธิสินทอง; Khomson Suttisintong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-06)
   วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการออกแบบและค้นหาสารต้านวัณโรคตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งวัณโรคดื้อยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน โดยใช้ระเบียบวิธีการจำลองแบบแล ...
  • การประเมินประสิทธิผลการใช้ระบบ CARE-call ในการติดตามการรับประทานยาเพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอในการรับประทานยาและลดอัตราการขาดยาวัณโรค 

   ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ; สุรัคเมธ มหาศิริมงคล; ยงยุทธ โล่ศุภกาญจน์; รัชนิตย์ ราชกิจ เนตรสุวรรณ; กัลยาณี อัครกิตติมงคล; วุฒิชัย สวาทนา; บุญชัย ไชยาศิรินทร์โรจน์; วรรัตน อิ่มสงวน; อมรรัตน์ วิริยะประสพโชค; อารียา ดิษรัฐกิจ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-02)
   ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 14 ประเทศที่องค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีปัญหาด้านวัณโรค วัณโรค/เอช-ไอวี และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน การขาดความใส่ใจในการรักษาอย่างสม่ำเสมอ (Poor adherence) ทำให้การรักษาใช้เวลานานขึ้น มีปัญหาการดื้อยา ...
  • หลักสูตรและประมวลรายวิชา การสื่อสารเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค 

   จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน; Jintana Ngamvithayapong-Yanai; ผลิน กมลวัทน์; Phalin Kamolwat; พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์; Phahurat Kongmuang Thaisuwan; เพชรวรรณ พึ่งรัศมี; Petchawan Pungrassami; วรรัตน อิ่มสงวน; Worarat Imsanguan; สุรสิทธิ์ บุพชาติ; Surasit Bupachat; อะเคื้อ อุณหเลขกะ; Akeau Unahalekhaka (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-08)
   ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 14 ประเทศของโลกที่มีปัญหาเกี่ยวกับวัณโรค (Tuberculosis) ร่วมกันทั้งสามด้าน คือ มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคติดเชื้อเอชไอวี (TB/HIV) และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) สูง ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ...