Knowledge Bank

พฤติกรรมการใช้บริการและค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของสมาชิกบัตรประกันสุขภาพ ในโครงการบัตรประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ ปี 2537 ของจังหวัดสระบุรี

Fulltext

 
 


Show full item record


This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1040]
    บทความวิชาการ