Knowledge Bank

การมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลจะนะ กับศูนย์สวัสดิการสุขภาพ ชุมชนตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Fulltext

 
 


Show full item record


This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1040]
    บทความวิชาการ