Knowledge Bank

กฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในร้านอาหารที่มีห้องอาหารปรับอากาศ

Show simple item record

dc.contributor.author ชูชัย ศุภวงศ์ en_US
dc.contributor.author สุภกร บัวสาย en_US
dc.contributor.author นวลอนันต์ ตันติเกตุ en_US
dc.date.accessioned 2008-12-04T04:14:58Z en_US
dc.date.accessioned 2557-04-16T15:59:20Z
dc.date.available 2008-12-04T04:14:58Z en_US
dc.date.available 2557-04-16T15:59:20Z
dc.date.issued 2008-12-04T04:14:58Z en_US
dc.identifier.citation วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1/2540 : p58-67 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11228/1057 en_US
dc.description.abstract จาการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเรื่องโทษภัยของบุหรี่เป็นอย่างดี และต้องการให้ร้านอาหารโดยเฉพาะร้านที่ติดเครื่องปรับอากาศขยายเขตปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้นจากเดิม ในขณะที่ด้านเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบและบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ขาดความกระตือรือร้น โดยให้เหตุผลว่าผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจน้อย อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขไม่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง คณะผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุขหันมาสนับสนุนให้ประชาชนมีความสะดวกในการแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อพบเห็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายรวมทั้งส่งเสริมให้กิดการรวมกลุ่มในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอันจะส่งผลให้สังคมมีความเข้มแข็งเพียงพอต่อการกำหนดพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไม่ให้ละเมิดสิทธิผู้อื่นได้ en_US
dc.format.extent 538323 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language Thai en_US
dc.language.iso en_US en_US
dc.title กฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในร้านอาหารที่มีห้องอาหารปรับอากาศ en_US
dc.identifier.callno JV5N1-9 en_US
dc.identifier.contactno HSRI Journal en_US


Fulltext

 
 This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1026]
    บทความวิชาการ

Show simple item record