Show simple item record

รูปแบบการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานที่สถานีอนามัยตำบล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

dc.contributor.authorสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัยen_US
dc.contributor.authorมาลินันท์ พิมพ์พิสุทธิ์พงศ์en_US
dc.contributor.authorภานุมาศ นาพลเมืองen_US
dc.contributor.authorสมศักดิ์ พลหล้า และคณะen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T04:15:27Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T15:58:49Z
dc.date.available2008-12-04T04:15:27Zen_US
dc.date.available2557-04-16T15:58:49Z
dc.date.issued2008-12-04T04:15:27Zen_US
dc.identifier.citationวารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3/2540 : p255-262en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1081en_US
dc.description.abstractการศึกษารูปแบบการให้บริการแบบผสมผสานควบคุมโรคไม่ติดต่อ คือเบาหวานในชุมชน โดยสถานีตำบล โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและละเอียดรัดกุม พร้อมการประเมินผลที่ครบถ้วน จนประสบผลสำเร็จด้วยดี นับเป็นอีกตัวอย่างที่ดี การสานต่อเพื่อขยายผลตามข้อพิจารณาที่กำหนด การเพิ่มศักยภาพชุมชนในแนวทางสาธารณสุขมูลฐาน อนามัยครอบครัว อนามัยชุมชน การตรวจด้วยตนเอง และดูแลตนเองโดยมีแกนนำสนับสนุนจากอาสาสมัครหมู่บ้าน เช่น อสม., แม่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ยุวเกษตร, ผู้นำนักเรียน ฯลฯ รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเอง น่าจะพัฒนาให้เกิดการดูแลตนเองแบบยั่งยืนต่อไปได้ เพื่อลดอาการและโรคแทรกซ้อน รวมทั้งขยายผลเพิ่มการดูแลกลุ่ม Prediabetics และผสมผสานโรคไม่ติดต่ออื่น ๆ เข้าไปในระบบการดูแลตนเอง โดยครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปen_US
dc.format.extent494968 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.languageThaien_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.titleรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานที่สถานีอนามัยตำบล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นen_US
dc.identifier.callnoJV5N3-9en_US
dc.identifier.contactnoHSRI Journalen_US
.custom.citationสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย, มาลินันท์ พิมพ์พิสุทธิ์พงศ์, ภานุมาศ นาพลเมือง and สมศักดิ์ พลหล้า และคณะ. "รูปแบบการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานที่สถานีอนามัยตำบล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น." 2008. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1081">http://hdl.handle.net/11228/1081</a>.
.custom.total_download709

Fulltext
Icon
Name: jv5n3-9.pdf
Size: 483.3Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1124]
    บทความวิชาการ

Show simple item record