Now showing items 31-50 of 59

   Authors Name
   วชิรานี วงศ์ก้อม [1]
   วินัย ลีสมิทธิ์ [1]
   ศรีเพ็ญ ตันติเวสส [1]
   ศูนย์นวัตกรรมระบบบริหารบริการสุขภาพไทย [1]
   ศูนย์สารสนเทศวิจัยระบบยา [2]
   สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง [1]
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข [1]
   สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน [1]
   สมัย ใจอินทร์ [1]
   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ [2]
   สัมฤทธิ์ ศรีธรรมรงค์สวัสดิ์ [1]
   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ [1]
   สายศิริ ด่านวัฒนะ [1]
   สำนักงบประมาณ [1]
   สำนักงานประกันสังคม [1]
   สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย [3]
   สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ [1]
   สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ [1]
   สุพัตรา ศรีวณิชชากร [1]
   สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย [1]