Knowledge Bank

การสำรวจสถานะสุขภาพและสภาพการใช้ยาของประชาชนในชุมชน

Show simple item record

dc.contributor.author Wuntipong Satawongtip en_US
dc.contributor.author วุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ en_US
dc.contributor.author อุษาวดี มาลีวงศ์ en_US
dc.contributor.author ปิลันธนา สัจจวาที en_US
dc.contributor.author ธนารัตน์ เกียรติสกล en_US
dc.contributor.author ไพบูลย์ อัศวธนบดี en_US
dc.contributor.author สุทธิรัตน์ บุษดี en_US
dc.contributor.author Ausawadee Maleewaong en_US
dc.contributor.author Pisantana Sachawktee en_US
dc.contributor.author Tanarat Kiasakol en_US
dc.contributor.author Paiboon Asawatanabodee en_US
dc.contributor.author Suteerat Busadee en_US
dc.coverage.spatial th en_US
dc.date.accessioned 2008-12-04T05:18:52Z en_US
dc.date.accessioned 2557-04-17T00:49:14Z
dc.date.available 2008-12-04T05:18:52Z en_US
dc.date.available 2557-04-17T00:49:14Z
dc.date.issued 2003 en_US
dc.identifier.other hs1087 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11228/1331 en_US
dc.description ชื่อหน้าปก : รายงานวิจัยเรื่องการสำรวจสถานะสุขภาพและสภาพการใช้ยาของประชาชนในชุมชน en_US
dc.description.abstract ชื่องานวิจัย การสำรวจสถานะสุขภาพและสภาพการใช้ยาของประชาชนในชุมชนผู้วิจัย วุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ และคณะแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปีที่พิมพ์ 2546บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการสำรวจสถานะสุขภาพและสภาพการใช้ยาของประชาชนในชุมชนเป็นงานวิจัยหนึ่งในชุดวิจัยเกี่ยวกับบทบาทร้านยากับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและเริ่มโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคนั้นวิชาชีพเภสัชกรรมมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการปรับบทบาทร้านยา ซึ่งถือเป็นสถานบริการด่านหน้าทางเภสัชกรรมให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพของชาติ ร้านยามหาวิทยาลัยเป็นร้านยาแห่งเดียวในประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคในฐานะสถานบริการระดับรองของโรงพยาบาลมหาสารคาม ร้านยามหาวิทยาลัยเป็นวิสาหกิจของคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (Doctor of Pharmacy) บทบาทของการเป็นสถานบริการทางสุขภาพที่สมบูรณ์จะต้องสามารถให้บริการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่า ร้านยาได้ทำบทบาทเชิงตั้งรับมาอย่างยาวนานแต่บทบาทเชิงรุกซึ่งหมายถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนั้น ถือเป็นบทบาทใหม่ที่ท้าทายต่อร้านยาว่าจะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่เพียงใด โรงพยาบาลมหาสารคาม กำหนดให้ชุมชนนาควิชัย เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นพื้นที่ รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขเชิงรุกของร้านยามหาวิทยาลัย การที่ร้านยาจะสามารถปฏิบัติ ภารกิจใหม่ที่ยังไม่ชำนาญให้สำเร็จลุล่วงลงได้นั้น จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน นาควิชัยอย่างเพียงพอองค์ความรู้ที่จำเป็นที่สุดเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนดำเนิน กิจกรรมสาธารณสุขเชิงรุกก็คือ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสุขภาพและสภาพการใช้ยาในชุมชน en_US
dc.description.sponsorship สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข en_US
dc.format.extent 923463 bytes en_US
dc.format.mimetype application/octet-stream en_US
dc.language tha en_US
dc.language.iso en_US en_US
dc.publisher สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข en_US
dc.subject Health Surveys en_US
dc.subject Drug Utilization en_US
dc.subject Community Pharmacy Services en_US
dc.subject ระบบบริการสุขภาพ en_US
dc.subject ระบบประกันสุขภาพ en_US
dc.subject อนามัย, การสำรวจ en_US
dc.subject การใช้ยา en_US
dc.subject เภสัชกรรมชุมชน, การบริการ en_US
dc.subject การบริการสาธารณสุข en_US
dc.title การสำรวจสถานะสุขภาพและสภาพการใช้ยาของประชาชนในชุมชน en_US
dc.title.alternative Survey of health status and drug utilization of people in community en_US
dc.description.abstractalternative Research Title Survey of health status and drug utilization of people in communityResearcher Wuntipong Satawongtip, et al.Funding Health Systems Research InstituteYear 2003Abstract This study “ Survey of health status and drug utilization of people in Community “ is one of the studies in research series “ Role of drug store in the Universal Coverage (UC) Program” Since the government implemented the universal coverage policy and started the UC Program, profession is urged to improve the role of drug store. Drug store, which is a primary health care setting for community, should be able to response to people’s need under the change of national health system. University Pharmacy (UniPham) is the only drug store in Thailand that participated in the UC program as a sub-contractor of Mahasarakham Hospital. University Pharmacy, an enterprise body of Faculty of Pharmacy and Health Sciences, Mahasarakham University, was established with an objective to be a community practice setting that supports learning process in Doctor of Pharmacy program. The complete role of health care setting needs to include both active and passive health services. It has accepted that drug stores preformed passive role in health services for a long time. Health promotion and health prevention are new challenge roles for them. Mahasarakham Hospital assigned Nakkhawichai community to be a study area for University Pharmacy to implement its active health activities. In order to achieve this new role. Understanding of health status and drug utilization in community is a prerequisite for the University Pharmacy to plan an active public health intervention. en_US
dc.identifier.callno WB330 ว876ก 2546 en_US
dc.subject.keyword การใช้บริการทางสุขภาพ en_US
dc.subject.keyword พฤติกรรมการใช้ยา en_US
dc.subject.keyword ร้านยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม en_US
dc.subject.keyword พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ en_US


Fulltext

 
 This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record