Knowledge Bank

การประเมินผลการใช้ตัววัดคะแนนการบริโภคขนมเป็นกลไกการให้ความรู้ และกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขนมหวาน ที่มีผลต่อการควบคุมโรคฟันผุ ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา ปีที่5-6 จังหวัดลพบุรี

Fulltext

 
 


Show full item record


This item appears in the following Collection(s)