Show simple item record

Computer system development in public health office Phichit province

dc.contributor.authorสุรเดช เดชคุ้มวงศ์en_US
dc.contributor.authorSuradech Dechkumwongen_US
dc.contributor.authorณัฎฐรุจจี มูลเมืองen_US
dc.contributor.authorจิตาภา นาคแก้วen_US
dc.contributor.authorพินิจ พรหมจากen_US
dc.contributor.authorยุทธนา รุ้งศรีทองen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:21:58Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:44:58Z
dc.date.available2008-12-04T05:21:58Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:44:58Z
dc.date.issued1998en_US
dc.identifier.otherhs0369en_EN
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1768en_US
dc.description.abstractการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการบริการ การบริหารและเพื่อเป็นแนวทางในการนำคอมพิวเตอร์ มาใช้ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสถานีอนามัยในแห่งอื่น ๆ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พบว่ามีการพัฒนาด้าน Hardware คือ มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระบบการให้คำปรึกษาและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้รับผิดชอบงานคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดำเนินการ ส่วนด้าน Software มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อสนองต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์และลดภาระการประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมาก และพัฒนาโปรแกรมให้หน่วยงานย่อยระดับอำเภอได้ใช้เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด้าน Peopleware ได้มีการอบรมทั้งผู้บริหาร และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้วิทยากรภายใน และมีผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น หลักสูตรการอบรมมีทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมที่พัฒนาเอง สำหรับด้านบริหารจัดการได้จัดตั้งงานคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการวางแผนปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์, พัฒนาโปรแกรม,ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไข การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ด้าน Hardware และ Software และการนิเทศติดตาม ประเมินผลการใช้ คอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดพิจิตร พบว่ามีการพัฒนาด้าน Hardware คือ มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในทุกแห่ง ด้าน Software มีการนำโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมาใช้ เพื่อกรอกและส่งข้อมูล และบางส่วนใช้จากโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ด้าน Peopleware มีการอบรมผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ส่วนด้านการจัดการมีการจัดตั้งผู้รับผิดชอบงานคอมพิวเตอร์ในระดับอำเภอ มีหน้าที่ในการวางแผนปฏิบัติ, อบรม และให้คำแนะนำการใช้โปรแกรม แก้ไขการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ด้าน Hardware และ Software และรายงานผล/ประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในสถานีอนามัย จังหวัดพิจิตร แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่งระหว่างปี 2534-2537 เป็นการศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในสถานีอนามัย และระยะที่สองเริ่มตั้งแต่ปี 2538 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ สถานีอนามัยตำบลบ้านบุ่ง สถานีอนามัยตำบลป่ามะคาบและสถานีอนามัยตำบลท่าบัว เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกลุ่มและเชิงลึก การสังเกต และข้อสรุปจากการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาในระยะที่ 1 พบว่า การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสถานีอนามัยเกิดจากผู้บริหารระดับอำเภอ มีวิสัยทัศน์ การใช้ได้มีการเตรียมบุคลากรไว้ก่อนแล้ว เมื่อนำคอมพิวเตอร์มาใช้ที่สถานีอนามัย จึงมีผู้ที่สามารถพัฒนาระบบขึ้นมาเองได้ โดยมีความชอบ ความสนใจ และคำปรึกษาจากผู้รับผิดชอบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญ ระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาประกอบด้วยรายงาน 400, ระบบบัญชี 1-5 และระบบคลังยา การทำงานสามารถประมวลผลข้อมูลได้เร็วขึ้น 4-10 เท่า การพัฒนาในระยะแรกนี้เป็นแบบพึ่งตนเอง ปัญหาที่พบคือขาดความรู้และทฤษฎีที่ถูกต้อง ระบบที่พัฒนาไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบเดิม และมีสถานีอนามัยบางแห่งไม่ประสบความสำเร็จในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ เนื่องจากบุคลากรขาดคุณภาพ ไม่มีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อน และหัวหน้าสถานีอนามัยไม่เข้าใจระบบงานคอมพิวเตอร์เป็นผลให้ขาดการสนับสนุน การพัฒนาระยะต่อมาได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง ทั้งผู้เชี่ยวชาญ ความรู้ และเครื่องมือในการพัฒนาระบบ (Rclip Tool Library) ทำให้มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ดีกว่าเดิม การใช้คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการประมวลผลกระบวนการทำงานลดลง เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจในระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ และมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทำให้สถานีอนามัยหลายแห่งนำคอมพิวเตอร์มาใช้ โดยสรุปแล้วปัจจัยที่มีผลในการพัฒนา คือ บุคลากร (Peopleware) โปรแกรม (Software) และการจัดการระบบ (System) เช่น ผู้บริหารระดับอำเภอให้การสนับสนุน และมีงานคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดสนับสนุนวิชาการสำหรับผลการพัฒนาระยะที่ 2 นี้ ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา และมีการขยายผลการใช้คอมพิวเตอร์ในสถานีอนามัยเป็นจำนวน 65 แห่ง จึงควรมีการศึกษาและพัฒนาต่อไปen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent547346 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสำนักงานสาธารณสุขen_US
dc.subjectInformation storage and retrieval -- Public Healthen_US
dc.subjectComputer Systemen_US
dc.subjectOrganization and Administration -- Information Systemsen_US
dc.subjectPhichiten_US
dc.subjectพิจิตรen_US
dc.titleการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตรen_US
dc.title.alternativeComputer system development in public health office Phichit provinceen_US
dc.identifier.callnoQA76 ส247ร 2541en_US
dc.subject.keywordComputer System Developmenten_US
dc.subject.keywordPublic Health Officeen_US
dc.subject.keywordการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์en_US
dc.subject.keywordพัฒนาบุคลากรen_US
dc.subject.keywordสาธารณสุขจังหวัดen_US
dc.subject.keywordสำนักงานสาธารณสุขระดับอำเภอen_US
dc.subject.keywordสถานีอนามัยen_US
.custom.citationสุรเดช เดชคุ้มวงศ์, Suradech Dechkumwong, ณัฎฐรุจจี มูลเมือง, จิตาภา นาคแก้ว, พินิจ พรหมจาก and ยุทธนา รุ้งศรีทอง. "การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร." 1998. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1768">http://hdl.handle.net/11228/1768</a>.
.custom.total_download59

Fulltext
Icon
Name: hs0369.pdf
Size: 488.4Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record