Now showing items 170-189 of 314

   Authors Name
   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ [3]
   กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี [1]
   กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ [1]
   กัญจนา ติษยาธิคม [14]
   กัลยา ตีรวัฒนานนท์ [1]
   กัลยา ตีระวัฒนานนท์ [1]
   กัลยา อโณทยานนท์ [1]
   กุลลักษณ์ เลิศภัทรพงษ์ [1]
   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย [1]
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [5]
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ [1]
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [1]
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร [1]
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [1]
   คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [1]
   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [1]
   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [2]
   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [1]
   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี [3]
   จงกล เลิศเธียรดำรง [3]