Knowledge Bank

การสร้างทีมงานสหวิชาชีพในการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ : กรณีศึกษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรม

Fulltext

 
 


Show full item record


This item appears in the following Collection(s)