Show simple item record

Status and health impact for chemical use in the agricultural sector : Case study of tambon Bang Riang, Amphoe Khuan Nieng, Changwat Songkhla

dc.contributor.authorปาริชาติ วิสุทธิสมาจารen_US
dc.contributor.authorPharichat Wisutisamajaren_US
dc.contributor.authorวิเชียร จาฏุพจน์en_US
dc.contributor.authorอภินันท์ กำนัลรัตน์en_US
dc.contributor.authorวินิจ ชุมนูรักษ์en_US
dc.contributor.authorนิกร ยางทองen_US
dc.contributor.authorศิริบูรณ์ ลัพถิตโรen_US
dc.contributor.authorสุวรรณา ปัตตะพัฒน์en_US
dc.contributor.authorดุลยวิช เกรียงสุวรรณen_US
dc.contributor.authorWichiar Jatuphoten_US
dc.contributor.authorApinun Khamnalraten_US
dc.contributor.authorWinit Chumnuraken_US
dc.contributor.authorNikhon Yangthongen_US
dc.contributor.authorSiribun Laktitaroen_US
dc.contributor.authorSuwanna Phataphanen_US
dc.contributor.authorDulayawit Khriansuwanen_US
dc.contributor.authorมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมen_US
dc.contributor.authorPrince of Songkhla University. Faculty of Environmental Managementen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:24:15Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:38:20Z
dc.date.available2008-12-04T05:24:15Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:38:20Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifierDOWNLOAD FULLTEXT[THAI]/fullt/res/hs1207.zipen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2056en_US
dc.descriptionชื่อหน้าปก : รายงานผลการวิจัยเรื่องสถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพของการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลบางเหรียง อ.ควนเนียง จ. สงขลาen_US
dc.description.abstractประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรมจากกลุ่มตัวอย่างคือ พื้นที่ปลูกผักเชิงธุรกิจ หมู่ 10, 11 พื้นที่ปลูกผักบริเวณบ้าน หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 และพื้นที่ปลูกผักน้อยหรือไม่ปลูกผักหมู่ 7, 9, 12, 13 เมื่อพิจารณาจากระบบสารเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มีแนวโน้มการขยายตัวของพื้นที่ปลูกผักเพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงทั้งชนิดและปริมาณการใช้สารเคมีสูงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม วงจรการไหลของสารเคมีในพื้นที่พบว่าหาซื้อได้ง่ายมีขายทั่วไป จากการใช้แบบสอบถามและการฝึกอบรมแผนที่ทางสุขภาพ (body Mapping) พบว่ามีสารเคมีจำนวน 49 ชนิดจำแนกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่สารในกลุ่มอื่นๆ (62%) รองลงมา คือ ออร์แกโนฟอสเฟต (16%),ไพรีทรอยด์ (8%), ไธโอคาร์บาเมท (6%), คาร์บาเมท (6%) , พาราควอท (2%) เมื่อจำแนกตามระดับความเป็นพิษของสารเคมีพบว่า พิษปานกลางพบมากที่สุด (27%) รองลงมาได้แก่ พิษน้อย (21%) พิษรุนแรง (8%) พิษรุนแรงมาก (3%) จนถึงไม่จำแนกระดับความเป็นพิษ (41%) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายใน 8 กลุ่มอาการเบื้องต้นคือ 1) ปวดศีรษะ คลื่นไส้ 2) ปวดเกร็งที่หน้าท้อง คลื่นไส้ อาเจียน 3) กล้ามเนื้อกระตุก หรือเกร็ง 4) กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชา 5) สายตาพร่ามัว น้ำตาไหล 6) แน่นหน้าอก หายใจติดขัด 7) หน้ามืด หมดสติ 8) อาการผื่นคัน หรือเป็นโรคผิวหนัง โดยพบว่า อาการปวดศีรษะ คลื่นไส้เป็นอาการที่พบมากที่สุด ผลการฝึกอบรมแผนที่ทางสุขภาพพบว่า พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อประชากรกลุ่มเสี่ยงคือเด็ก ได้แก่ การจัดเก็บและการทิ้งทำลายภาชนะบรรจุสารเคมี ผลกระทบต่อสุขภาพด้านมิติ ทางจิต ทางสังคม ได้แก่ความวิตกกังวลจากการอยู่อาศัยในบริเวณที่ปลูกผัก ความหวาดระแวง และความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรที่มาจากต่างถิ่นกับเกษตรกรที่เป็นผู้อยู่อาศัยมาแต่เดิม ผลกระทบด้านจิตวิญญาณเรื่องความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรที่ลดลง ด้านเครือข่ายของเกษตรกรในพื้นที่พบว่ามีความพยายามรวมตัวเพื่อปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ แต่เนื่องจากการขาดความสามัคคี ผู้นำกลุ่มที่ไม่เข้มแข็ง และความต้องการในการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ทำให้แต่ละกลุ่มมีแนวคิดที่แตกต่างกัน ขาดการประสานงาน ไม่มีการสร้างระบบเครือข่ายระหว่างองค์กร ต่างกลุ่มต่างทำจึงเกิดความล้มเหลวในการดำเนินงาน ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลผลิต(output) ที่สำคัญจากการวิจัยครั้งนี้คือเวทีร่วมของเกษตรกรในพื้นที่และต่างถิ่น ในการร่วมกันตั้งปณิธานของการปลูกผักคือ พืชผักปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยสิ่งแวดล้อม การประสานเครือข่ายภายใต้ชื่อ กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ และมีผลลัพธ์ (outcome) ที่สำคัญคือ การจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรชื่อ โรงเรียนเรียนรู้การเกษตรบางเหรียง และการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่เป็นสมัชชาสุขภาพชุมชนปลูกผักบางเหรียง และ กลุ่มเกษตรกรที่จะปรับเปลี่ยนใช้สารเคมีน้อยลงภายใต้ข้อเสนองานวิจัยอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญและนำไปสู่การแก้ปัญหาการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรมในพื้นที่บางเหรียงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Public Policyen_US
dc.subjectHealth Systemsen_US
dc.subjectPesticidesen_US
dc.subjectHealth Impact Assessmenten_US
dc.subjectSongkhlaen_US
dc.subjectนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพen_US
dc.subjectสารเคมีกำจัดศัตรูพืชen_US
dc.subjectสารเคมีการเกษตรกรรมen_US
dc.subjectยากำจัดศัตรูพืชen_US
dc.subjectสงขลาen_US
dc.titleสถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพของการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลบางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลาen_US
dc.title.alternativeStatus and health impact for chemical use in the agricultural sector : Case study of tambon Bang Riang, Amphoe Khuan Nieng, Changwat Songkhlaen_US
dc.identifier.callnoWA754 ป456ส 2548en_US
dc.identifier.contactno47ค007en_US
dc.subject.keywordhealth impacten_US
dc.subject.keywordchemical use in the agricultural sectoren_US
dc.subject.keywordผลกระทบต่อสุขภาพen_US
dc.subject.keywordการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมen_US
.custom.citationปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร, Pharichat Wisutisamajar, วิเชียร จาฏุพจน์, อภินันท์ กำนัลรัตน์, วินิจ ชุมนูรักษ์, นิกร ยางทอง, ศิริบูรณ์ ลัพถิตโร, สุวรรณา ปัตตะพัฒน์, ดุลยวิช เกรียงสุวรรณ, Wichiar Jatuphot, Apinun Khamnalrat, Winit Chumnurak, Nikhon Yangthong, Siribun Laktitaro, Suwanna Phataphan, Dulayawit Khriansuwan, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม and Prince of Songkhla University. Faculty of Environmental Management. "สถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพของการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลบางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา." 2005. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2056">http://hdl.handle.net/11228/2056</a>.
.custom.total_download304

Fulltext
Icon
Name: hs1207.pdf
Size: 7.007Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record