Show simple item record

Project: popular mechanism for health system reform : Case study of mechanism in central Thailand, 2003

dc.contributor.authorสุวจี กู๊ดen_US
dc.contributor.authorSuvajee Gooden_US
dc.contributor.authorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยการสาธารณสุขen_US
dc.contributor.authorChulalongkorn University. Public Health Collegeen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:24:25Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:41:18Z
dc.date.available2008-12-04T05:24:25Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:41:18Z
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.otherhs1191en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2077en_US
dc.descriptionชื่อหน้าปก : โครงการศึกษากลไกสุขภาพภาคประชาชนกับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพen_US
dc.description.abstractชื่องานวิจัย กลไกสุขภาพภาคประชาชนกับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ: กรณีศึกษากลไก สุขภาพภาคกลางปี พ.ศ. 2546ชื่อผู้วิจัย สุวจี กู๊ดแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิมพ์ 2547บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยการศึกษากลไกสุขภาพภาคประชาชน กับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ จากปรากฏการณที่เกิดขึ้นในเวทีสมัชชาสุขภาพในพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับภาค เปนอันดับหนึ่ง ที่ทําใหเห็นภาพกระบวนการที่นาจะเปนการกอกําเนิด ถึงกลไกภาคประชาชนที่รวมตัวกันเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพเปนการศึกษาที่ทําใหเห็นปจจัยบางประการในกระบวนการสมัชชา ที่สรางใหเกิดภาคีเครือขายภาคประชาชน องคประกอบที่สองของการศึกษานี้คือศึกษาตอเนื่องลงไปในพื้นที่ หลังจากมีการดําเนินการในเวทีสมัชชาผานไป กวา 3-4 เดือน เพื่อติดตาม การดําเนินงานของเครือขาย ที่เคยเขารวมเวทีสมัชชาวามีการดําเนินการตอไปอยางไร และประชาชนในทองถิ่นดังกลาว มีการรับรูเกี่ยวกับการปฏิรูปนี้อยางไร ในการติดตามเครือขายในภาคกลางนั้น ได มีการสุมตัวอยางศึกษาในจังหวัด สุพรรณบุรี ราชบุรี และเครือขายในลุมน้ำแมกลอง นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังพยายาม เขาใจถึงการรวมตัว/กอกําเนิดของกลไกภาคประชาชน ในภาคกลาง เพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงกับการทํางานของกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ และ ในองคประกอบทีสามของการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ การศึกษาการรับรูและการกอตัวของกลไกภาคประชาชนในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเปนทั้งศูนยกลางขาวสาร และศูนยรวมของสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ จากการศึกษาพบวา กลไกสุขภาพภาคประชาชนที่เขามามีสวนรวมในกระบวนการปฏิรูปผานกลไก ของสมัชชาทั้งระดับพื้นที่และระดับชาตินั้น เปนภาคีเครือขายประชาชนที่ทํางานในเรื่องตางๆ ที่หลากหลาย และ ในประเด็นที่ทองถิ่นนั้นมีปญหามากอนหนา การปฏิรูประบบสุขภาพ กระบวนการปฏิรูปนี้ ใชกลไกภาคประชาชน ที่มีอยูไดอยางเหมาะสม แตเปนที่นาสนใจว่ากระบวนการดังกลาว หลอหลอมใหกลไกเหลานี้ไดรวมเปนหนึ่ง เดียวกับการปฏิรูปสุขภาพอยางไร และสําเร็จเพียงใด ซึ่งจากการศึกษาพบวา กระบวนการดังกลาวประสบผลในระดับหนึ่งกับแกนนํา แตยังคงตองทํางานตอเนื่องใหเกิดการหลอหลอมอยางแทจริง การรับรูตอกระบวนการ ปฏิรูป การเรียนรูรวมกันกันของกลไกตางๆนี้ยังคงตองผลักดันใหประสบผลสําเร็จตอไป ความเขาใจในกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ สําหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังถือวาอยูในเกณฑที่ต่ำมากหรือไมมีการรับรูในเรื่องนี้แตอยางใด สวนใหญจะเห็นวาการ ดําเนินการในภาครัฐ คือการปฏิรูปผานระบบราชการ การปฏิรูปการบริการสาธารณสุข ดวยกลไกของหลักประกันสุขภาพรวมไปถึง การปฏิรูปโดยผานการณรงค การออกกําลังกาย และอาหารปลอดภัย ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เปนที่รับรูไดของภาคประชาชน แตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวเพื่อใหมีพระราชบัญญัติสุขภาพนั้น ไมเปนที่เขาใจหรือรับรูในหมูประชาชนในเมืองเทาที่ควร ทั้งที่เปนกลุมที่อยูในศูนยกลางของการรวมตัวเพื่อการ เปลี่ยนแปลงผานกลไกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ รายงานนี้ไดเสนอใหเห็นปจจัยในกระบวนการทํางานที่คณะทํางานเพื่อการขับเคลื่อนภาคประชาชน อาจจะนําไปเปนประโยชนไดบางไมมากก็น้อยen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent1946212 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Systems Reformen_US
dc.subjectHealth Care Reformen_US
dc.subjectการปฏิรูประบบสุขภาพen_US
dc.titleกลไกสุขภาพภาคประชาชนกับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษากลไกสุขภาพภาคกลาง 2546en_US
dc.title.alternativeProject: popular mechanism for health system reform : Case study of mechanism in central Thailand, 2003en_US
dc.description.abstractalternativeResearch Title Project: popular mechanism for health system reform: Case study of mechanism in central Thailand, 2003Researcher Suvajee GoodFunding Health Systems Research InstituteYear 2007Abstract Health system reform process in Thailand is a continual process which one goal is to achieve National Health Act which has been drafted through participatory process since 2001 and submitted to the parliament sine the end of 2002. The reform is also aimed at create public awareness of health through shifting the paradigm on health to encompassed all four dimensions of health, such as physical, mental, social, and spiritual wellbeing. Thus popular process and mechanism to create such awareness need a mass movement of change. Social exchange and learning process are key component to reform health concepts and practices by expecting togetherness and collaboration from people in different sectors. Health assembly is one of a mechanism to create such participation from all sectors. As a result, people would be able to build their network and expand what they learn from assembly to their neighbor and friend. Finally they would be able to create their own civic organization or gathering to generate health practice for healthy society. From this study it is found that the health assembly at area based level achieved limited result in bringing people together based on their local concerns/issues. Numbers of network that join in the process are the existing network prior to the reform process. Health reform process could do limited to link their existing problem to the health issues, thus awareness of health reform and shifting of health paradigm are also limited. There are numbers of issues that need to further improve the process to really create popular mechanism for people to begin to understand the reform, particularly toward more preventive health behavior and preventive social environment. People in the urban areas like Bangkok metropolitan are the least aware of the health reform and movement for national health assembly. They are only aware of government projects such as universal health coverage, bureaucracy reform, exercise campaign and food safety campaign. People do not have strong mechanism to change their thinking of health toward more multi-dimension concept. Health remains a matter of physical well being only. Thus there is real need to continue the movement to generate the idealistic reformation as planted in the draft of National Health Act.en_US
dc.identifier.callnoWA525 ส868ก 2547en_US
dc.identifier.contactno45ค068en_US
dc.subject.keywordhealth system reform processen_US
dc.subject.keywordกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพen_US
dc.subject.keywordการมีส่วนร่วมen_US
dc.subject.keywordสมัชชาสุขภาพen_US
.custom.citationสุวจี กู๊ด, Suvajee Good, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยการสาธารณสุข and Chulalongkorn University. Public Health College. "กลไกสุขภาพภาคประชาชนกับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษากลไกสุขภาพภาคกลาง 2546." 2004. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2077">http://hdl.handle.net/11228/2077</a>.
.custom.total_download30

Fulltext
Icon
Name: hs1191.pdf
Size: 1.340Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record