Knowledge Bank

ผลของการใช้เก้าอี้โยกต่อการทำงานของลำไส้ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องทางนรีเวช

Fulltext

 
 


Show full item record


This item appears in the following Collection(s)

  • Presentations [745]
    เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม