Show simple item record

การทบทวนอย่างเร็ว (Rapid review) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบยาของประเทศไทย

dc.contributor.authorภิญญุภา เปลี่ยนบางช้างen_US
dc.contributor.authorกุลธิดา ไชยจินดาen_US
dc.contributor.authorอภินันท์ สิริรัตนาธรen_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์en_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์en_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์en_US
dc.coverage.spatialไทยen_US
dc.date.accessioned2009-10-09T02:02:17Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:20:42Z
dc.date.available2009-10-09T02:02:17Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:20:42Z
dc.date.issued2009-09en_US
dc.identifier.otherhs1598en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2740en_US
dc.description.abstractจากการทบทวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งสิ้น 132 เรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพบว่า ความไม่เหมาะสมในการใช้ยาที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของระบบ และลักษณะของงานวิจัยที่มีขนาดเล็ก ต่างคนต่างทำด้วยแนวปฏิบัติที่ต่างกัน เช่นเดียวกับระบบยาที่ยังคงถูกมองแบบแยกส่วน ไม่อาจผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างกลมกลืน ในเชิงระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยมันเป็นเชิงพรรณนา มุ่งทำความเข้าใจสถานการณ์ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก สิ่งที่ควรมุ่งเน้นในระยะต่อไป คือการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา นอกจากนี้งานวิจัยส่วนใหญ่มักมีขนาดเล็ก เป็นกรณีศึกษา การขยายผลทำได้ยาก การจัดทำชุดโครงการเพื่อให้ได้งานวิจัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระเทือนต่อสังคมสูงจึงเป็นทิศทางที่ควรสนับสนุน ในเชิงพื้นที่ งานวิจัยทั้งหมดที่สืบค้นยึดครองพื้นที่ได้เฉพาะสถานพยาบาลภาครัฐ ทำให้ขาดข้อมูลจากภาคเอกชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบยา ทั้งนี้อาจเนื่องจากนโยบายทางธุรกิจของสถานพยาบาลภาคเอกชนที่มุ่งเน้นการรักษาความลับ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ยาก รวมถึงข้อมูลจากอุตสาหกรรมยาภาคเอกชน ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และข้ามชาติ ผู้ที่เกี่ยวข้องควรพยายามขยายพื้นที่การวิจัยสู่ดินแดนของภาคเอกชนให้มากขึ้นในอนาคต ระบบยาเป็นระบบที่มีความสลับซับซ้อน เชื่อมโยงสัมพันธ์กับระบบสุขภาพและระบบอื่นๆ ในสังคมอย่างแยกไม่ได้ การวิจัยที่ผ่านมามักมีการกระทำในเงื่อนไขที่ว่า ระบบยาเป็นระบบเดี่ยว ทำให้การเข้าใจปัญหาและการเสนอแนวทางแก้ไขไม่ประสบผลสำเร็จในทางปฏิบัติ แนวทางการวิจัยระบบยาในอนาคตควรศึกษาระบบยาในฐานะที่เป็นส่วนย่อยที่มีปฏิสัมพันธ์กับระบบใหญ่อย่างเป็นพลวัตร จึงจะทำให้สามารถสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบยาได้อย่างเป็นองค์รวมen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent717077 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectยาen_US
dc.subjectระบบยาen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการทบทวนอย่างเร็ว (Rapid review) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบยาของประเทศไทยen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.email.authorpinyupa@nu.ac.then_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.identifier.callnoQV55 ภ523ก 2552en_US
dc.identifier.contactno52-072en_US
dc.subject.keywordระบบเภสัชกรรมen_US
.custom.citationภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง, กุลธิดา ไชยจินดา and อภินันท์ สิริรัตนาธร. "การทบทวนอย่างเร็ว (Rapid review) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบยาของประเทศไทย." 2009. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2740">http://hdl.handle.net/11228/2740</a>.
.custom.total_download110

Fulltext
Icon
Name: hs1598.pdf
Size: 756.3Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record