Knowledge Bank

การสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง(R2R)

Show simple item record

dc.contributor.author พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ en_US
dc.contributor.other ชมรมแพทย์ชนบท en_US
dc.date.accessioned 2009-12-28T06:49:19Z en_US
dc.date.accessioned 2557-04-17T00:23:56Z
dc.date.available 2009-12-28T06:49:19Z en_US
dc.date.available 2557-04-17T00:23:56Z
dc.date.issued 2009-07 en_US
dc.identifier.other hs1649 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11228/2849 en_US
dc.description.abstract การดำเนินโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นการทำงานประเด็นการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในการขับเคลื่อนเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นการสร้างการยอมรับผลงานวิจัยจากงานประจำ และการนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการใช้ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลาย ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการความรู้จากงานประจำสู่ งานวิจัย ได้กล่าวไว้ว่า “หลักการของ R2R คือ กลไกที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานประจำโดยใช้งานวิจัยเข้าไปเพิ่มคุณค่า ให้แก่งานประจำ ช่วยให้คนทำงานสามารถพัฒนางานให้ดีขึ้น ส่งผลต่อคนทำงานให้มีความสุข กับการทำงานมากขึ้น ซึ่งการทำงานแบบเดิมๆ การกำหนดนโยบายหรือการแปลงแปลงในการทำงาน มักจะขึ้นอยู่กับความคิดของผู้ บริหารองค์กรเป็นหลัก แต่ R2R จะทำให้คนทำงานทุกระดับมีส่วนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจะเข้าไปหนุนเสริมให้งานประจำมีคุณค่า คนทำงานก็จะได้รับเกียรติและการยอมรับมากขึ้น งานลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้คนทำงานด้านสาธารณสุขตระหนักว่าการมีปฏิสัมพันธ์ ของผู้คน องค์กร ชุมชน จิตวิญญาณ เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งบุคลากรสาธารณสุขจำเป็นต้องเห็นความเชื่อมโยงนี้ ทั้งหมด ขณะที่บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจก็จะรู้สึกอึดอัดกับการทำงานมากแต่ ภายหลังเมื่อมีการนำ R2R เข้ามาใช้ ก็จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น” มูลนิธิแพทย์ชนบท ในฐานะภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าข้อมูลความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงาน การรวมกลุ่มของคนในชุมชนในโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขที่ดำเนินโครงการ จำนวน 17 แห่ง 18 โครงการ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สมควรสำหรับเป็นแนวทางหรือตัวอย่างที่ดี (Good practices) ให้พื้นที่อื่นได้เรียนรู้ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการทำงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำประสบการณ์เหล่านั้นไปปรับประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ ต่อไป en_US
dc.description.sponsorship สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข en_US
dc.format.extent 4092071 bytes en_US
dc.format.mimetype application/zip en_US
dc.language.iso th en_US
dc.publisher มูลนิธิแพทย์ชนบท en_US
dc.rights สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข en_US
dc.subject การจัดการความรู้ en_US
dc.subject การบริหารสาธารณสุข en_US
dc.title การสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง(R2R) en_US
dc.type Technical Report en_US
dc.email.author ไม่มีข้อมูล en_US
dc.identifier.callno W20.5 พ156ก 2552 en_US
dc.identifier.contactno 51-074 en_US
dc.subject.keyword จากงานประจำสู่งานวิจัย en_US
dc.subject.keyword R2R en_US
dc.subject.keyword routine to research en_US
dc.subject.keyword การทำวิจัยในงานประจำ en_US


Fulltext

 
 This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record