Show simple item record

Situation Review of the health personnel formation, development, and management system as a frame of Statue on the National Health System 2009

dc.contributor.authorปิยะ หาญวรวงศ์ชัยen_US
dc.contributor.authorวิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัยen_US
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์en_US
dc.contributor.otherกระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดen_US
dc.date.accessioned2013-07-04T03:38:26Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:30:23Z
dc.date.available2013-07-04T03:38:26Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:30:23Z
dc.date.issued2013-05-31en_US
dc.identifier.otherhs2056en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3864en_US
dc.description.abstractธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นเจตจำนงและพันธะร่วมกันของสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ ที่ทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการจัดทำแผนโดยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ กำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ต้องจัดทำธรรมนูญฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องดำเนินการต่อตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน กำลังคนด้านสุขภาพในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ มีความหมายครอบคลุมถึงบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีบทบาทในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งรวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาสาสมัครด้านสุขภาพต่าง ๆ แกนนำและเครือข่ายสุขภาพ ตลอดจนบุคลากรต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตามมาตรา ๔๖ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๕๐ กำหนดให้ คสช . ทบทวนธรรมนูญฯอย่างน้อยทุก ๕ ปี เพื่อให้มีความเป็นพลวัต สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ร่วมกับสถาบันวิจับระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงจัดให้มีโครงการศึกษาและทบทวนความรู้จากกระบวนการขับเคลื่อนใช้ประโยชน์ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ขึ้นเพื่อประกอบการปรับปรุงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวซึ่งในการศึกษานี้ได้ทบทวนความรู้ในหมวด 11 การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ของระบบการสร้างพัฒนาและจัดการบุคลากรด้านสุขภาพในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 2. เพื่อประเมินสถานการณ์ โอกาส ภัยคุกคาม ความท้าทายในระบบการสร้างพัฒนาและจัดการบุคลากรด้านสุขภาพ โดยอ้างอิงจากสาระในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 3. เพื่อสังเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของระบบการสร้างพัฒนาและจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้ข้อเสนอแนะทิศทางที่ควรจะเป็นในการกำหนดภาพอนาคตหรือภาพพึงประสงค์ในอีก 10 ปีข้างหน้า วิธีการศึกษา 1. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์การสร้าง/การผลิตพัฒนาและจัดการบุคลากรด้านสุขภาพในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และทบทวนการศึกษาแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งบทบาทหน้าที่ขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์เชื่อมโยง 2. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็นด้านสถานการณ์ โอกาส ภัยคุกคาม ความท้าทายในด้านใดด้านหนึ่งในต่อไปนี้ • การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ • การจัดการบุคลากรสุขภาพ • ระบบการเงินการคลังสุขภาพ • การจัดระบบบริการสุขภาพ 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์ โอกาส ภัยคุกคาม ความท้าทาย ของการสร้างพัฒนาและจัดการบุคลากรด้านสุขภาพกับสาระที่เกี่ยวข้องตามธรรมนูญฯ พ.ศ. 2552en_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติen_US
dc.format.extent447084 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectบุคลากรสาธารณสุขen_US
dc.subjectกำลังคนด้านสุขภาพen_US
dc.subjectการบริหารสาธารณสุขen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการทบทวนสถานการณ์ระบบการสร้าง พัฒนาและจัดการบุคลากรด้านสาธารณสุขตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2552 และแนวโน้มในอนาคตen_US
dc.title.alternativeSituation Review of the health personnel formation, development, and management system as a frame of Statue on the National Health System 2009en_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.email.authorpiyahan@gmail.comen_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.identifier.callnoW76 ป621ก 2556en_US
dc.identifier.contactno55-041en_US
.custom.citationปิยะ หาญวรวงศ์ชัย and วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย. "การทบทวนสถานการณ์ระบบการสร้าง พัฒนาและจัดการบุคลากรด้านสาธารณสุขตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2552 และแนวโน้มในอนาคต." 2013. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3864">http://hdl.handle.net/11228/3864</a>.
.custom.total_download150

Fulltext
Icon
Name: hs2056.pdf
Size: 1.039Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record