Knowledge Bank

ผลกระทบของข้อตกลงยอมรับร่วมของบุคลากรสาธารณสุขภายใต้กรอบอาเซียน ต่อระบบสุขภาพของประเทศไทย: การวิเคราะห์ประสบการณ์จากสหภาพยุโรป

Fulltext

 
 


Show full item record


This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1040]
    บทความวิชาการ