Knowledge Bank

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความรู้และพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

Fulltext

 
 


Show full item record


This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1040]
    บทความวิชาการ