Show simple item record

Healthcare Healing Environment Design

dc.contributor.authorสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)th_TH
dc.contributor.authorSociety and Health Institute (SHI)en_US
dc.date.accessioned2015-09-03T07:56:46Z
dc.date.available2015-09-03T07:56:46Z
dc.date.issued2014-10
dc.identifier.otherhs2176
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4304
dc.description.abstractงานวิจัยโครงการการออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา (Healthcare Healing Environment Design) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทำการสำรวจสภาพปัญหาของการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล (2) ออกแบบเครื่องมือประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30-120 เตียง จำนวน 12 แห่ง จากทั่วทุกภาคของประเทศ การเลือกพื้นที่จะเป็นการเลือกอย่างเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเยียวยาในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการจัดการพื้นที่ในการให้บริการ ปัญหาเรื่องป้ายบอกทาง บอร์ดให้ข้อมูล การติดภาพต่างๆ การเลือกใช้โทนสีที่ไม่เหมาะสม ปัญหาความไม่เพียงพอของพื้นที่ส่วนพักคอย รวมทั้งปัญหาของคุณภาพอากาศในพื้นที่ให้บริการ นอกจากนั้น ยังมีปัญหาในส่วนพื้นที่ด้านนอกอาคาร เช่น ลานจอดรถ ทางเดินเชื่อมต่ออาคาร และบริเวณจัดสวนที่ไม่สามารถรองรับการใช้งานได้จริง เป็นต้น การออกแบบเครื่องมือประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาชุดแรก เริ่มจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยต่างประเทศ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับประสบการณ์การทำงานของทีมวิจัยที่ทำกับกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รวมถึงโรงพยาบาลที่เคยลงพื้นที่แล้วในทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเป็นเครื่องมือฉบับร่างในการใช้ประเมินตนเองของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยแกนหลักของเครื่องมือตั้งอยู่บนฐานของปัจจัยที่มากระทบต่อผัสสะทั้ง 6 จากนั้นนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ มาพัฒนาเครื่องมือประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเยียวยา เป็นชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์สำหรับปีที่ 1 ของการวิจัย โดยแบ่งพื้นที่ประเมินออกเป็น 3 ส่วนคือ (1) ภายนอกอาคาร (2) พื้นที่ใช้สอยส่วนกลาง และ (3) พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร โดยส่วนที่ 1 และ 2 เป็น common area และส่วนที่สามเป็นของแต่ละหน่วยงาน ชุดเครื่องมือประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยานี้ จะถูกนำไปใช้จริงในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินผลการใช้งานและพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในปีที่ 2 ของโครงการวิจัยth_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)th_TH
dc.rightsสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectโรงพยาบาล, การให้บริการth_TH
dc.subjectโรงพยาบาล, การออกแบบและการสร้างth_TH
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.titleการออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยาth_TH
dc.title.alternativeHealthcare Healing Environment Designen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.description.abstractalternativeHealthcare Healing Environment Design research project consist of objective for: (1) Surveying the problem of healthcare environment setting (2) To design an assessment tool for Healthcare Healing Environment Design. Research focus on 12 of 30-120 beds community hospitals countrywide with specific selection. Research found that settings for healthcare healing environment in most of research participant hospitals have problem on space management, way findings/ signage, knowledge boards, visual objects, color tones, crowded waiting area, air quality in service area. Besides, there are more problems outside buildings such as cars parking area, connecting corridor also garden landscape those cannot support practical usage. To design an assessment tool for healthcare healing environment, research team were reviewing international literatures and related research papers combine with experiences from working in Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) and visiting countrywide hospitals in order to get a preliminary self-assessment tool for participant hospitals. Core principles of the assessment tool are based on the six factors that affect the human senses. After trial implementation in participant hospitals, the assessment tool was developed to be the final version for first year research program by dividing assessment parameters into 3 areas: (1) buildings outdoor (2) common facilities and (3) indoor function; as (1) and (2) are common area and (3) is for each units/ wards. This Healthcare Healing Environment Assessment Tool Kit will be implementing in participant hospitals as for evaluating the tool and develop to be a more complete tool in the second year of the research program.en_US
dc.identifier.callnoWX140 ก782 2557th_TH
dc.identifier.contactno56-028en_US
dc.subject.keywordHealing Environmenten_US
.custom.citationสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) and Society and Health Institute (SHI). "การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา." 2014. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4304">http://hdl.handle.net/11228/4304</a>.
.custom.total_download260

Fulltext
Icon
Name: hs2176.pdf
Size: 13.16Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record