Show simple item record

HSRI Annual Report 2017

dc.contributor.authorสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.contributor.authorHealth Systems Research Instituteth_TH
dc.date.accessioned2018-10-08T04:59:21Z
dc.date.available2018-10-08T04:59:21Z
dc.date.issued2018-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4950
dc.description.abstractสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายสำคัญของประเทศ อาทิเช่น การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงโครงการของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม และผลักดันการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม หรือนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเน้นขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม ประกอบด้วยมิติด้านสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทั้งนี้ ในปี 2560 สวรส. ได้ดำเนินงานสำคัญ ดังนี้ คือ 1) การปฏิรูปทิศทางการวิจัยเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศ 2) การบูรณาการบริหารทุนวิจัยกับหน่วยวิจัยสำคัญของประเทศ 3) เป็นองค์กรนำที่ดำเนินงานด้านการวิจัย ในประเด็น Migrant Health และ Antimicrobial Resistance 4) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และ 5) การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย นอกจากนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมา สวรส. สนับสนุนงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ อาทิเช่น การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว การพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้าย การวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือประเมินการคิดขั้นสูงในเด็กปฐมวัย การพัฒนาชุดตรวจโรคสมองเสื่อม เป็นต้น อีกทั้งการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ นโยบาย ชุมชน และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับความต้องการตามสถานการณ์และบริบทของประเทศในช่วงที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่เป้าหมายการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างแท้จริงth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectรายงานประจำปีth_TH
dc.subjectAnnual reportth_TH
dc.subjectระบบสุขภาพth_TH
dc.subjectHealth systemth_TH
dc.titleรายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : วิจัยระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนth_TH
dc.title.alternativeHSRI Annual Report 2017th_TH
dc.typeAnnual Reportsth_TH
.custom.citationสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข and Health Systems Research Institute. "รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : วิจัยระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน." 2018. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4950">http://hdl.handle.net/11228/4950</a>.
.custom.total_download605

Fulltext
Icon
Name: hsri-annual-2560.pdf
Size: 21.24Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record