Now showing items 1-2 of 2

  • การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน 

   จิราพร ลิ้มปานานนท์; รัชนี จันทร์เกษ; สุรัตนา อำนวยผล (สถาบันสุขภาพวิถีไทย, 2009-08)
   หนังสือ “การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน” นี้ เป็นผลลัพธ์ของโครงการการจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งนอกจากการทบทวนการศึกษาแล้ว ยังมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้ที ...
  • แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2552-2554 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท (2550-2554) 

   วิชัย โชควิวัฒน; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; อำพล จินดาวัฒนะ; สำลี ใจดี; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; ประพจน์ เภตรากาศ; ดารณี อ่อนชมจันทร์; รัชนี จันทร์เกษ; กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและทางเลือก; สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สถาบันสุขภาพวิถีไทย; สถาบันสุขภาพวิถีไทย (สถาบันสุขภาพวิถีไทย, 2009-08)
   แม้เราจะเรียกตัวเองว่าชนชาติไทย ซึ่งมีนัยหมายถึงชนชาติที่รักอิสระเสรี และเราสามารถรักษาเอกราชของเรามาได้อย่างยาวนาน แม้จะเคย “เสียกรุง” สองครั้งในสมัยอยุธยา แต่เราก็สามารถกู้เอกราชคืนมาได้ในเวลาไม่นานนัก โดยครั้งแร ...