Recent Submissions

 • สมองเสื่อม ป้องกันได้ 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-10)
  “อัลไซเมอร์” โรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยสุด โรคสมองเสื่อมมีหลายภาวะ บางกรณีอาจเกิดจากเนื้องอกในสมอง การติดเชื้อในสมอง น้ำในสมองมากเกินไป ฯลฯ ทำให้หลอดเลือดตีบตัน ซึ่งโรคอัลไซเมอร์คือ ภาวะสมองเสื่อมประเภทหนึ่งที่พบบ่อยสุด ...
 • สำรวจสุขภาพคนไทย สังคมไทย ยังไม่ไร้ควัน ชาย,หญิง สูบจัด เฉลี่ยเกินเจ็ด มีแต่เจ็บกับตาย 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-06-15)
  Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4626
 • สำรวจสุขภาพคนไทย สายลับจับควันบุหรี่ พบควันมือสองยังลอยนวล 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-06-09)
  Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4626
 • บัญญัติ 10 ประการ ดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ป้องกันหลอดเลือดตีบ & ลดอัตราการตัดขา 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-08-22)
  Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4344
 • การล้มในผู้สูงอายุ 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-08-22)
  Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การล้มในผู้สูงอายุไทยในเขตเมืองและชานเมือง : อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยง การจัดการและการป้องกัน อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4310
 • การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สู่การมีสุขภาวะที่ดีของคนพิการและผู้สูงอายุ 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-08-22)
  Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4394
 • ใช้ยาสมเหตุผล ลดเจ็บป่วย ตาย จากการติดเชื้อ ด้วยกุญแจ 6 ดอกสู่โรงพยาบาลต้นแบบ 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-03-22)
  ข้อมูลจากงานวิจัย การโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital : RDU Hospital)
 • อุบัติเหตุ ใช้เบาะนิรภัย เด็กตายลดลง 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-07-09)
  Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ : กรณีศึกษาของประเทศไทย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4326
 • โรคเบาหวาน + โรคหลอดเลือดส่วนปลาย = สาเหตุของการถูกตัดขา 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-09-22)
  Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4344
 • เหมือนหรือต่างระหว่าง ระบบวิจัยสุขภาพและวิจัยระบบสุขภาพ 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-01-28)
  แนวคิด “ระบบวิจัยสุขภาพ” – “วิจัยระบบสุขภาพ” ระบบวิจัยสุขภาพ (Health Research System : HRS) เป็นระบบวิจัย ที่เกี่ยวข้องในทุกองค์ประกอบและทุกประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งกลไก องค์กร บุคลากร โรคภัย สังคม สิ่งแวดล้อมที่ ...
 • รู้จักยาปฏิชีวนะ 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-11-11)
  Infographic ข้อมูลจากงานวิจัยการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านยาปี พ.ศ. 2555 อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4203
 • สังคมผู้สูงอายุ 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-11-10)
  Infographic ข้อมูลจากงานวิจัยผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4028
 • โรคหลอดเลือดสมอง อย่าประมาท : ตีบ ตัน แตก ตาย 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-06-20)
  Infographic ข้อมูลจากงานวิจัยการประเมินสมรรถนะระบบหลักประกันสุขภาพในการให้บริการผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด จากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/d ...
 • ว่าด้วยเรื่องโรคไต รู้ไว้ใช่ว่า 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-06-20)
  Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การประเมินผลการเข้าถึงบริการและการจัดบริการทดแทนไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4009
 • หกล้ม สาเหตุใหญ่ทำให้ผู้สูงอายุพิการ เสียชีวิต 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-05-15)
  Infographic ข้อมูลจากหนังสือด้วยรักและกตัญญู สู่ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืน อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2969 และหนังสือการทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550 ...
 • เด็กจมน้ำ ภัยใกล้ตัวช่วงปิดเทอม 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-05-15)
  Infographic จากงานวิจัย รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2976
 • ร่วมสร้างสังคมนมแม่ 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-03-21)
  Infographic จากงานวิจัย รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2976
 • ยิ่งป่วย ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-03-21)
  Infographic จากงานวิจัย รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2976
 • ยาคลายเครียด เรื่องซีเรียสที่พึงระวัง 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-03-21)
  Infographic จากงานวิจัย รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2976
 • หมอครอบครัว ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-06-09)
  Infographic จากงานวิจัย ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานและความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4250

View more