Now showing items 1-3 of 3

  • การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพของชุมชน ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

   ฉัตรวรัญ องคสิงห์; Chawarun Ongsing; สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; National Science and Technology Development Agency (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
   โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพของชุมชนตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา เกิดขึ้นเนื่องมาจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) ให้ความสนใจกับการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพของชุมชน ...
  • พันธกิจ สวรส ในการตอบสนองเป้าประสงค์ในอนาคต พ.ศ.2548-2552 

   ฉัตรวรัญ องคสิงห์; Chatwarun Ongkasing (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   ชื่องานวิจัย พันธกิจ สวรส ในการตอบสนองเป้าประสงค์ในอนาคต พ.ศ. 2548-2552ชื่อผู้วิจัย ฉัตรวรัญ องคสิงห์แหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิมพ์ 2547บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แนวคิดพันธกิจสำหรับส ...
  • อนาคตระบบยาของคนไทยในระบบสุขภาพแห่งชาติในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2546-2555) 

   คทา บัณฑิตานุกูล; Khata Banditanukul; สุนันทา โอศิริ; พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร; ฉัตรวรัญ องคสิงห์; Sunantha Oosiri; Phacharaporn Phanyawutikhain; Chatwarun Ongkasing; มูลนิธิกลุ่มเภสัชกรชุมชน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   ชื่องานวิจัย อนาคตระบบยาของคนไทยในระบบสุขภาพแห่งชาติ ในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2546-2555)ชื่อผู้วิจัย คทา บัณฑิตานุกูล, สุนันทา โอศิริ, พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร, ฉัตรวรัญ องคสิงห์แหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณส ...