Now showing items 1-5 of 5

  • การสังเคราะห์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ : (ประเด็นที่ 9 : การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ ประเด็นที่ 10 : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ) 

   ดวงพร คำนูณวัฒน์; Duangporn Kumnoonwan; กุลธิดา จันทร์เจริญ; สุกัญญา เสรีนนท์ชัย; Kultida Chancharoen; Sukanya Serinonchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท; Mahidol University. Institute of Language and Culture for Rural Development (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008)
   ตามที่สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพและภาคประชาชน ได้ร่วมกันผลักดันการปฏิรูประบบสุขภาพมาตั้งแต่ พ.ศ.2542 ความพยายามดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมประการหนึ่ง ...
  • การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : แนวคิด การดำเนินงาน และการขยายผล 

   ดวงพร คำนูณวัฒน์; นิยะนันท์ สำเภาเงิน; สุนิดา ศิวปฐมชัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008)
   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักสื่อสารสุขภาพ หรือ นสส.ที่ปฏิบัติงานสื่อสารสุขภาพในพื้นที่จังหวัดแพร่และกาญจนบุรีซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยช่วงแรก ให้สามารถดำเนินงานได้ด้วยตนเอง สนับสนุน นสส. ...
  • การเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนงานสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นของนักสื่อสารสุขภาพ 

   ดวงพร คำนูณวัฒน์; สุนิดา ศิวปฐมชัย; สิรินทร พิบูลภานุวัธน์; พัชรินทร์ เกตุจำนงค์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008-10)
   จากการที่โครงการวิจัยการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : แนวคิด การดําเนินงาน และการขยายผลได้ดําเนินงานสนับสนุนให้เกิดการดําเนินงานการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นขึ้นในจังหวัดแพร่และจังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ...
  • วิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่น 

   ดวงพร คำนูณวัฒน์; Duangporn Kumnoonwan; นิยะนันท์ สำเภาเงิน; สุนิดา ศิวปฐมชัย; Niyanan Sampao-ngern; Sunida Siwapathomchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท; Mahidol University. Institute of Language and Culture for Rural Development (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007)
   สุขภาพเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และมีลักษณะเฉพาะเมื่อพิจารณาในมิติของพื้นที่ การสื่อสารสุขภาพที่ได้ผลควรเป็นการสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะ(พื้นที่)เช่นกัน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและศึกษาผู้สนใจหรือผู้มีศักย ...
  • สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของสื่อท้องถิ่น 

   ดวงพร คำนูณวัฒน์; Dongporn Khamnuwat; นิยะนันท์ สำเภาเงิน; สุนิดา ศิวปฐมชัย; Niyanan Sampao-ngern; Sunida Siwaphathomchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท; Mahidol University. Institute of Language and Culture for Rural Development (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
   ศึกษาการสื่อสารด้านสุขภาพของสื่อท้องถิ่น 5 ประเภท ได้แก่ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุกระจายเสียงประจำจังหวัด วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย และ เคเบิลทีวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เนื้อหาและการนำเสนอเนื้อหาด้านสุข ...