Now showing items 1-4 of 4

  • การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

   ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร; Chatchavan Janvijit; ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; ศิวพร อึ้งวัฒนา; นงเยาว์ อุดมวงศ์; จิตนธี เขนย; นุชยงค์ เยาวพานนท์; มลวิภา ศิริโหราชัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นการนำผลการศึ ...
  • การประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ 

   สุสัณหา ยิ้มแย้ม; Susunha Yimyam; ชฤทธิ์ มีสิทธิ์; นงเยาว์ อุดมวงศ์; ระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000)
   การประมวลผลองค์ความรู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ การประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์แรงงานนอกระบบและผลกระทบต่อสุขภาพ ...
  • วิถีชุมชนของประชาชนเวียงแหง 

   ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; Yuwayong Janvijit; นงเยาว์ อุดมวงศ์; ศิวพร อึ้งวัฒนา; จิตนธี เขนย; นุชยงค์ เยาวพานนท์; มลวิภา ศิริโหราชัย; ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
   การทำงานเพื่อพัฒนากรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงการพัฒนากรอบกลไกการทำงานซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกำลังคนด้านสาธารณสุขภายใต้ภาพระบบบริการสุขภาพในอนาคตครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ...
  • สภาพปัญหาของแม่น้ำปิงกับภาวะสุขภาพของชุมชน 

   สมพร จันทระ; Somporn Chantara; ชิตชล ผลารักษ์; วีระ วงศ์คำ; ชมนาด พจนามาตร์; นงเยาว์ อุดมวงศ์; Chitchon Palarak; Weera Wongkhom; Chomnard Potjanamart; Nongyao Udomwong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
   ชื่อวิจัย สภาพปัญหาของแม่น้ำปิงกับภาวะสุขภาพของชุมชนผู้วิจัย สมพร จันทระ และคณะแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปีที่พิมพ์ 2546บทคัดย่อ โครงการศึกษาสถาพปัญหาของแม่น้ำปิงกับภาวะสุขภาพของชุมชนได้ทำการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่า ...