Now showing items 1-2 of 2

  • กลไกสุขภาพภาคประชาชนกับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ 

   ศรีประภา เพชรมีศรี; Sripharpa Phetmeesri; สุวดี แก้วอินทร์สรวล; รัตนา เลี้ยวสกุล; มหาวิทยาลัยมหิด. บัณฑิตวิทยาลัย; Mahidol University. Faculty of Graduate Studies (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   ชื่องานวิจัย กลไกสุขภาพภาคประชาชนกับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพชื่อผู้วิจัย ศรีประภา เพชรมีศรี, สุวดี แก้วอินทร์สรวล, รัตนา เลี้ยวสกุลแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิมพ์ 2547บทคัดย่อ รายงานผลการศึกษา เรื่อง ...
  • สิทธิในสุขภาพ : จากเสรีนิยม สู่ชุมชนนิยม ? 

   ศรีประภา เพชรมีศรี; Sriprapha Petcharamesree (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
   ชื่องานวิจัย สิทธิในสุขภาพ : จากเสรีนิยม สู่ชุมชนนิยม ?ชื่อผู้วิจัย ศรีประภา เพชรมีศรีแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิมพ์ 2548บทคัดย่องานวิจัย สิทธิในสุขภาพ : จากเสรีนิยม สู่ชุมชนนิยม ? มีเป้าหมายที่การพิเคราะ ...