Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาอนาคตระบบสุขภาพช่องปากไทย 

      แพร จิตตินันทน์; Phaer Chaitinun; โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี; BangYoi Hospital, Nonthaburi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
      ชื่องานวิจัย การศึกษาอนาคตระบบสุขภาพช่องปากไทยชื่อผู้วิจัย แพร จิตตินันทน์แหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิมพ์ 2547บทคัดย่อการศึกษาอนาคตระบบสุขภาพช่องปากไทยได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ...