Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาระบบสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต 

   สุกัญญา ประจุศิลป; Sukanya Prachusin; อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี; อารีย์วรรณ อ่วมตานี; อนิรุทธ์ สติมั่น; Anuchai Theerarueangchaisri; Areewan Uatanee; Anirut Satimuan; Chulalongkorn University. Faculty of Nursing; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
   การพัฒนาระบบสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) พัฒนาระบบสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต (2) ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต และ (3) ศึกษาความพึงพอใ ...
  • การศึกษาการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต 

   สุกัญญา ประจุศิลป; Sukanya Phachusin; อารีย์วรรณ อ่วมตานี; อนิรุทธ์ สติมั่น; ครรชิต จามรมาน; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์; Chulalongkorn University. Faculty of Nursing (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   การศึกษาการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจความน่าเชื่อถือของเว็บสุขภาพไทยและ (2) วิเคราะห์กระบวนการจัดทำเว็บสุขภาพในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้แบ่งการด ...