Now showing items 1-2 of 2

  • การเงินการคลังบริการสุขภาพช่องปากในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   เพ็ญแข ลาภยิ่ง; Phenkhae Lapying; กรมอนามัย; Department of Health, Ministry of Public Health (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
   การเงินการคลังบริการสุขภาพช่องปากในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าการศึกษานี้ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลรายจ่ายบริการสุขภาพช่องปากจากรายจ่ายภาครัฐและสวัสดิการต่างๆ ร่วมกับรายจ่ายภาคครัวเรือน โดยใช้การวิเคราะห์รายจ่ายภาครั ...
  • รูปแบบการให้คำปรึกษา ทางพันธุกรรมศาสตร์โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย 

   กรมอนามัย. ส่วนอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ; Department of Health, Ministry of Public Health (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1997)
   รายงานการศึกษาผลการวิจัยรูปแบบการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมศาสตร์โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย การศึกษาผลการวิจัยรูปแบบการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมศาสตร์โรคเลือดจางธาลัสซีเมียมี วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมวิเคราะห์รูปแบ ...