Now showing items 1-1 of 1

    • ชุมชนกับการปกครองชีวญาณ : กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคเหนือของประเทศไทย 

      ทานาเบ, ชิเกฮารุ; Tanabe, Shikeharu; มหาวิทยาลัยโอทานิ; Otani University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
      การศึกษาในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของผลจากการเก็บขอมูลในภาคสนาม ในจังหวัดเชียงใหมตั้งแต่ พ.ศ.2541-2545 โดยผูเขียนไดรับทุนการสนับสนุนการคนควาวิจัยในต่างประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศญี่ปุน ในหัวขอ “การเปลี่ยนแปลง ...