Now showing items 1-1 of 1

    • บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2544 

      วีระพงศ์ จินะดิษฐ; Weerapong Jinadit; Suchart Kongrava (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการสำรวจสภาพปัญหา บทบาท ศักยภาพ และอุปสรรค ด้านการจัดการมูลฝอย การจัดการประปาหมู่บ้าน และการควบคุมโรคไข้เลือดออก ...