Now showing items 1-1 of 1

    • การรับรู้และการเข้าถึงสื่อสาธารณสุขในจังหวัดเชียงราย 

      ปรีชา อุปโยคิน; Phrecha Uphayokin; อภิสม อินทรลาวัณย์; ทรงสรรค์ อุดมศิลป์; รักชนก เจนวรากุล; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; Mae Fah Luang University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
      ชื่องานวิจัย การรับรู้และการเข้าถึงสื่อสาธารณสุขในจังหวัดเชียงรายชื่อผู้วิจัย ปรีชา อุปโยคิน, อภิสม อินทรลาวัณย์, ทรงสรรค์ อุดมศิลป์, รักชนก เจนวรากุลแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิมพ์ 2548บทคัดย่อ การศึกษาครั้ ...