Now showing items 1-1 of 1

    • การคัดเลือกชุดทดสอบสารหนูภาคสนามสำหรับใช้งานในเขตอำเภอร่อนพิบูลย์ 

      อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม; Uraiwan Madardam; วิไลวรรณ พุทธพฤกษ์; ประสิทธิ์ คงทอง; Wilaiwan putttapruk; Prasit Kongthong; โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์; Ronpibun Hospital (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
      ปญหาที่สําคัญของงานสาธารณสุขในปจจุบันของอำเภอรอนพิบูลย คือ การขาดขอมูลที่ชี้ใหเห็นถึงการปนเปอนของสารหนูหลังจากที่ไดพบการปนเปอนสารหนูในน้ำบอตื้นในอ.รอนพิบูลย์ ตั้งแตปพ.ศ.2529 เปนตนมา ไดมีความพยายามในหลายๆ ...