Now showing items 1-1 of 1

    • สิทธิในสุขภาพ : จากเสรีนิยม สู่ชุมชนนิยม ? 

      ศรีประภา เพชรมีศรี; Sriprapha Petcharamesree (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
      ชื่องานวิจัย สิทธิในสุขภาพ : จากเสรีนิยม สู่ชุมชนนิยม ?ชื่อผู้วิจัย ศรีประภา เพชรมีศรีแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิมพ์ 2548บทคัดย่องานวิจัย สิทธิในสุขภาพ : จากเสรีนิยม สู่ชุมชนนิยม ? มีเป้าหมายที่การพิเคราะ ...