Now showing items 1-1 of 1

    • บทบาทของร้านยากับงานควบคุมวัณโรค 

      มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์; Malee Rotphiboonsatit; เพชรวรรณ พึ่งรัศมี; Phetwan Phuengratsamee; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์; Prince of Songkla Univesity. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
      ชุดโครงการบทบาทของรานยากับงานควบคุมวัณโรค ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้ โครงการยอยที่ 1: ความลาชาในการไปตรวจรับการรักษาและความลาชาในการตรวจวินิจฉัยของผูปวยวัณโรคปอดรายใหมในจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคเพื่อวัดคว ...