Now showing items 1-2 of 2

  • ข้อมูลและการแสดงผลจากข้อมูลอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนในประเทศไทย 

   วิวัฒน์ สุทธิวิภากร; Wiwat Sutiwipakorn; ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล (ม.ป.พ., 1999)
   ข้อมูลและการแสดงผลจากข้อมูลอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนในประเทศไทยเอกสารผนวกรายงาน โครงการวิจัยการสร้างดัชนีวัดระดับความปลอดภัยบนท้องถนน (Development of a Road Safety-ROSA-Index) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลและแสดงผลจากข้อมูลอุบ ...
  • โครงการประเมินกลยุทธ์และเทคโนโลยีในชุดโครงการถนนปลอดภัย 

   ลำดวน ศรีศักดา; Lumduan Srisakda; สุวิทย์ วรวิสุทธิกุล; วสันต์ จอมภักดี; พลกฤษณ์ กรุดพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
   โครงการประเมินกลยุทธ์และเทคโนโลยีในชุดโครงการ ถนนปลอดภัยโครงการประเมินกลยุทธ์และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้และผลการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการศึกษาและนำมาใช้อย่างได้ผลในการลดอุบัติเหตุหรือเพิ่ ...