Now showing items 1-3 of 3

  • การจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่อนพิบูลย์ 

   ยุทธนา ศิลปรัสมี; Yuttana Sinlapratsamee; ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ; วิไลวรณ พุทธพฤกษ์; อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; Walailak University; โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์; เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์; องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์; อำเภอร่อนพิบูลย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
   อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสบปัญหาการปนเปื้อนและการแพร่กระจายของสารหนูสู่สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความเป็นพิษและอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ พบชาวบ้านที่ป่วยเป็นโรคพิษสารหนู ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530 ...
  • การประเมินการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคของประชาชนในพื้นที่ ต.ร่อนพิบูลย์ 

   อภิรดี แซ่ลิ่ม; Aptradee Saelim; มะเพาซิส ดือราวี; วิชาญ นิ่งน้อย; Mapaosis Duerawee; Wichan Ningnoi (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2003)
   ชื่อวิจัย การประเมินการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคของประชาชนพื้นที่ ต.ร่อนพิบูลย์ผู้วิจัย อภิรดี แซ่ลิ่ม, มะเพาซิส ดือราวี, วิชาญ นิ่งน้อยแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปีที่พิมพ์ [2546]บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประ ...
  • ระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัดภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภาคใต้ 

   วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์; Wirat Eungpoonsawat; จรัญญา หุ่นศรีสกุล; เสมอจิต พงศ์ไพศาล; Jaranya Hunsrisakhun; Samerchit Pongpaisal (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, [2546])