Now showing items 1-1 of 1

    • โครงการศึกษากระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

      สุวจี กู๊ด; Suvajee Good; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยการสาธารณสุข; Chulalongkorn University. Public Health College (วิทยาลัยสาธารณสุข, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2002)
      ชื่องานวิจัย โครงการศึกษากระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดและสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ. 2545ผู้วิจัย สุวจี กู๊ดแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปีที่พิมพ์ [2545]บทคัดย่อการจัดสมัชชาสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนิน ...