Now showing items 1-2 of 2

  • การประเมินการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคของประชาชนในพื้นที่ ต.ร่อนพิบูลย์ 

   อภิรดี แซ่ลิ่ม; Aptradee Saelim; มะเพาซิส ดือราวี; วิชาญ นิ่งน้อย; Mapaosis Duerawee; Wichan Ningnoi (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2003)
   ชื่อวิจัย การประเมินการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคของประชาชนพื้นที่ ต.ร่อนพิบูลย์ผู้วิจัย อภิรดี แซ่ลิ่ม, มะเพาซิส ดือราวี, วิชาญ นิ่งน้อยแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปีที่พิมพ์ [2546]บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประ ...
  • การเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารหนูในนำบริโภคของตำบลร่อนพิบูลย์ 

   วิไลวรรณ พุทธพฤกษ์; Wilaiwan Puttapruk; ณรงค์ ภมรภู่ศิริกุล; พโยม เสนอินทร์; อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม; Narong Pamornpoosirikul; Payome Sanin; Uraiwan Madardam; โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ (โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์, 2002)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา และน้ำฝนในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงต่อโรคพิษสารหนูในเขตพื้นที่ตำบลร่อนพิบูลย์ โดยมีขั้นตอนการศึกษา 1)ตรวจหาปริมาณสารหนูในน้ำประปาทุกระบบในเขตหมู่ที่ 1, 2, 7, 12, 12 และ 15 ...